• «بیانیه GSMA در مورد لغو کنگره جهانی موبایل به دلیل نگرانی ناشی از ویروس کرونا» https://ift.tt/۲SFl۳td