• «جهرمی: علت عدم موفقیت «ظفر» ۱۲ ثانیه لعنتی بود» https://ift.tt/۲SBFC۹P