• «کدام غول‌های تکنولوژی که در کنگره جهانی موبایل شرکت نمی‌کنند؟‍!» https://ift.tt/۳۹uw۴nW