• «کسانی در دستگاه‌ اجرایی کشور مانع توسعه دولت الکترونیک شده‌اند» https://ift.tt/۳۸jenaA