• «ترس ژاپن از رمزارز چین؛ توسعه ین دیجیتال سرعت گرفت» https://ift.tt/۲SglKdd