• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1398/11/21 ساعت 00:03

    تمامی تحولات و تغییرات بزرگ یک وجه مشترک دارند:
    از ترکیب #امید و #خلاقیت آغاز می‌شوند!

    ما برای ساخت آینده ناگزیریم امید ورزیدن و خلاقانه زیستن را تمرین کنیم. ترسیدن از شکست، ترسیدن از ساخت دنیایی است که آرزویش را داریم.

    #روایت_ظفر