• صبا حسینیون   sabaHosseiniun@

    1398/11/20 ساعت 10:35

    پیش فراخوان عمومی انتخاب شریک بخش خصوصی در پیاده سازی سامانه یکپارچه پایش اطلاعات کشور (پاک) #ppp #پاک #ITO. More info: http://Ito.gov.ir