• همتی، رئیس کل #بانک_مرکزی: مگر یک بچه چهار ساله می‌تواند #تراکنش ٣٠٠ میلیارد تومانی در یک بانک داشته باشد و رئیس شعبه متوجه نشود؟

    رئیس شعبه مسئول است و ما حتما با اینگونه موارد برخورد خواهیم کرد