• خروج ایران از #NPT طعمی گس دارد؛ از یک سو برای نظام جمهوری اسلامی ایران شیرین به نظر می‌رسد، اقتدارش را در برابر فشارهای #آمریکا و همچنین واگرایی‌های #اتحادیه_اروپا نشان می‌دهد. از سوی دیگر تلخ است؛ محاصره اقتصادی و حتی نظامی را علیه #ایران تقویت می‌کند.