• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/11/10 ساعت 19:37

    امروز #تسلا یک کار بزرگ کرد قیمت سهامش از تمام خودروسازان المانی هم بالا زد!

    رکوردی عجیب در ٦٠ دقیقه و همین دو دقیقه ثروت ایلان ماسک را ٢ میلیارد دلار بیشتر کرد!
    #tesla