• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/11/09 ساعت 16:04

    فروش شرکت فولکس واگن ٥٨٪ تولید ناخالص داخلی #GDP ایران است! با این فروش بالا سود عملیاتی ١٧.١ میلیارد دلار است ! این همه تقلا! نواوری، بیش از ٦٦٠.٠٠٠ کارمند و ایجاد اشتغال برای ١٧ میلیارد دلار!؟ این میشود معادل ٧٠٠.٠٠٠ بشکه فروش روزانه #نفت ایران با قیمت ٦٠ دلار! به همین سادگی