• تو داون تاون #بیروت دیوارى پیدا نمیشه که معترضین چیزى روش ننوشته باشن، پلیس با دیواراى بتونى یکسرى راه‌ها رو بسته تا هم به پارلمان راهى نباشه، هم بتونه راحت‌تر مسیر معترضین رو کنترل کنه
    #لبنان__ینتفض