• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1398/11/08 ساعت 15:15

    طرح اعلام وصول شده امروز برای خروج از #NPT ربطی به آقای @mah_sadeghi ندارد. در تماسی که با ایشان داشتم، توضیح دادند که هنوز طرح خود در این باره را تقدیم هیات رئیسه نکرده اند و آنچه امروز اعلام وصول شده توسط جمعی دیگر از نمایندگان تهیه گشته‌. به همین دلیل توئیت قبلی را پاک کردم.