• تو این٨سال همیشه سعى کردم دنبال پروژه هاى شخصیم باشم،تقریبا تمام درآمدم خرج سفرهام شده به کشورهاى منطقه اى که توش زندگى میکنیم
    ولى وقتى پول کافى وحمایت نباشه،آدم مجبور هست وام بگیره و بره عکس بگیره
    سال هاست کلمه «از خودشونه» رو میشنوم،من نه ازشما هستم نه ازخودشون.
    من عکاس هستم – at Imam Khomeini International Airport (IKA) | فرودگاه بین‌المللی امام خمینی