• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/11/02 ساعت 16:30

    از سال ٢٠٠٠ فاصله بین رشد یورو زون و امریکا بسیار زیاد شده است که در تصویر میبینید. این فاصله رشد تولید ناخالص داخلی #GDP بین دو بلوک اقتصادی معنادار و مهم در سرنوشت هر دو بلوک است! ایا کشورهای اتحادیه اروپا به رویای شکل دهی یک بلوک اقتصادی قدرتمند کاملا دست یافته اند؟