• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/10/30 ساعت 22:37

    یکی از نمودارهایی که دو قطب در اقتصاد ایجاد کرده است!
    بدهی دنیا به روند صعودی خود ادامه میدهد و با عبور از مرز ۲۵۵ تریلیون دلار به ۳۲۲٪ تولید ناخالص داخلی #GDP آن رسیده که بالاترین سطح تاریخ است #DEBT