• ظریف: پرونده ایران به #شورای_امنیت برود خروج از #NPT در دستورکار قرار میگیرد

    وزیرامورخارجه درباره تصمیم اخیر اروپایی‌ها در #برجام:گامهای کاهش تعهدات تمام شده اما اگراروپاییهابه رفتاربلاوجه خودادامه دهند یا پرونده ایران رابه شورای امنیت بفرستند،موضوع خروج از NPT مطرح میشود/ایسنا