• ظریف گفته اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود از #NPT خارج می‌شویم. برای خروج از NPTباید ۳ماه قبل اعلام کنیم. حدود ۳ماه هم طول می‌کشد تا پرونده ایران به شورای امنیت برود.
    این یعنی تابستان داغی در انتظار ماست به ویژه که اوج رقابتهای انتخاباتی آمریکا هم هست