• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/10/30 ساعت 20:58

    امروز در نشست شکل دهی #سیاستگذاری پولی به نقش نظارتی #FCA اشاره شد وای برایم جالب است که معلوم شده خود ان در نظارت چندین صندوق دچار مشکل شده است! اما به نظرم با امدن #بلاکچین بسیاری از الزامات نظارتی حذف و خود نظارتی جایگزین خواهد شد!