• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1398/10/30 ساعت 16:29

    دوستان بسیاری درخصوص هرگونه نسبتی با #مجری شبکه افق سوال کرده‌اند:

    «باایشان و سخن ناراست شان هیچ خویشاوندی سببی و یا نسبی، و یا حتی آشنایی وجود ندارد؛ و هرگونه نسبتی نادرست است.»