• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/10/29 ساعت 17:22

  قبل ازشروع جلسه،رییس جلسه ازم پرسید: چه خبر؟ اگر #خبرخوب داریدبگیدکه اثر #اخبارمنفی این مدت کم بشه!
  گفتم: درسطح جامعه منظورته؟
  گفت: آره!
  گفتم: الان چیزی به ذهنم نمیاد! بایدفکرکنم!
  جوری نگاه کردکه انگارمیخوادبگه: وقتی انقدر فکر میکنی یعنی خبر خوبی نداریم!
  واقعا هم چیزی یادم نیومد!