• پوریا آسترکی   pooriast@

    1398/10/19 ساعت 10:26

    ۲. دولت #کانادا مسوولیت مستقیم در تمام آزار و خساراتی که به ایرانیان این کشور وارد می‌شود به عهده دارد
    دولت نایس ترودو نیز در این زمینه یدطولایی دارد، محرومیت از خدمات #کنسولی و #حمایت شهروندان ایرانی و نبود پرواز مستقیم بخشی از عواقب سیاست‌های خصمانه و دشمنی یک‌سویه این دولت است