• این روزا که حرف از جنگ ایران و آمریکا تو بالاترین حد ممکن بود یاد روزایى افتادم که تو سوریه دیدم. #جنگ چقدر میتونه خانواده‌ها رو از دیدن هم محروم کنه، چقدر میتونه داغ روى دل آدما بذاره. کاشکى همچى همونطورى میشد که باید میبود …