• پست فطرت‌تر از @bbcpersian خودش ه

    - میگه با حضور گسترده «طرفدارانش»، نمیگه «مردم» که دودستگی رو القا کنه و مسأله رو از یک مطالبه ملی به صرفا هواخواهی سردار سلیمانی تقلیل بده
    - در اعتراضهای آبان دقیقه‌ای یک ویدیو می‌گذاشت؛ امروز تا عصر یک ویدیو هم نگذاشته بود

    ایرانی نیستید شما؟