• سال ٩٤ وقتى خودم رو رسوندم به بچه هاى فاتحین تو حلب سوریه که ازشون عکس بگیرم، اولین بار صداى #قاسم_سلیمانى رو اونجا شنیدم؛ پشت بیسیمى که دست بچه هاى رزمنده بود. با شنیدن اسم #حبیب پشت بیسیم همه سرا پا گوش میشدن، چون فرمانده داشت صحبت میکرد.