• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1398/09/22 ساعت 13:35

    مدرن‌ترین شیرخوارگاه ایران (شیرخوارگاه شبیر ) با تجهیزات کامل در مساحت ۷۰۰۰ متر مربع در ۵ طبقه پایین میدان خراسان تهران باکمک مالی خیرین و همکاری بهزیستی برای نگهداری ۱۲۰ بچه یتیم تا ۴ ساله آماده بهره برداری شد.