• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1398/09/17 ساعت 14:22

    هیچ گاه برای تامین منابع مالی به کسی رو نزدم و #تبلیغات هدف دار را قبول نکردم.
    به طور مثال در دوره قبل آقایی آمد و در قبال کلی امکانات برای تبلیغات من، نامه‌ای برای ترخیص موتور از گمرک می‌خواست که رئیس ستاد من به او گفت اشتباه آمدی!!
    #انتخابات_مجلس