• دوستان و همکاران عزیز! حافظه مردم آنقدرها هم ضعیف نیست که یادشان رفته باشد فریادها و یقه دریدن هایتان را برای رای آوردن آقای روحانی.
    اگر آبان ۹۸ سپید است، در آن سهم دارید. چنانچه سیاه است، باز هم در این سیاهی سهم دارید.

    کاش ساحت هنر را به سیاهی سیاست بازی کمتر آلوده کنید.