• پوریا ناظمی   pnazemi@

    1398/09/12 ساعت 01:00

    یادداشتی درباره بیم‌ها و امیدهای توسعه اینترنت ماهواره‌ای