• مازیار ناظمی   maziaran@

    1398/09/12 ساعت 11:45

    #مجری ارزشمند و سرشناس را برای اجرای برنامه #خیرین دعوت کردند فرمود بیست و پنج میلیون دستمزد من است گفتم نمی‌خواهد، اصرار عزیزان که نه بخش هایی هم از برنامه را هم پخش می‌کنه!؟
    فعلا به خاطر کار خیر قبول کرده با هفده میلیون تومان اجرا کند!
    شما خوبی عزیز من؟