• توگروه سوپرانوی کرمون یه عضونازنین کم بینا داریم. یه باربهم گفته بود به مرور بیناییش کمتر هم میشه.لحظه‌ای که اینومیگفت انگار داشت درباره یه سرماخوردگی ساده حرف میزد؛قوی و محکم. امروز سرتمرین احساس کردم نت هاش درشت‌تر ازقبل بود. #روز_جهانی_معلولان