• فاطمه ترکاشوند   darhambaaf@

    1398/09/12 ساعت 01:31

    چقدر قرآن ترکیب عجیبی از #زنان رو معرفی می‌کنه! …همیشه ذهنم رومشغول می‌کنن:
    ●ملکه سبا، دخترمجردی که مردان زیردستش فرن‌بردارش هستن واون یه مملکت رو می‌گردونه؛
    ●دختران شعیب که ازفرط حیا بعداز بقیه چوپان‌های مرد،گله رونزدیک آب می‌برن؛
    ●زنی که یک‌تنه تو راس کاخ فرعون مومن می‌مونه