• محمدمهدى عبدالهى   mmabdollahi_ir@

    1398/09/12 ساعت 00:29

    امام خامنه اى حفظه الله: #میرزا_کوچک_خان از همت و اراده و شخصیت و هویت خود خرج کرد، برای اینکه به یک نسل هویت و شخصیت و نیرو و اراده ببخشد.این بسیار ارزش دارد.