• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/09/11 ساعت 12:21

    اول باید قبول کنیم در رشد تولید ناخالص خود #GDP جا ماندیم! از ترکیه، عربستان، کره و اندونزی و مالزی! و بعد درک کنیم که مسیر توسعه اقتصادی از تعیین هدف درست، ابزار درست، سیاستگذاری خردمندانه و پرهیز از #تجربه_خطا میگذرد. قبول جا ماندن خود قسمتی از راه حل است!