• درکشوری که خیلی چیزها در کسری از ثانیه تغییر می‌کند،شاید ذائقه مسئولان فدراسیون هم ازهمکاری با یک«سناتور» به همکاری با یک«پروفسور» تغییرکند.
    فدراسیون منتظر پاسخ نهایی #ویلموتس است تا تکلیف مشخص شود؛اگر مرد بلژیکی به سمت فسخ برود،فدراسیون هم راه مذاکره با #برانکو را درپیش می‌گیرد.