• تیم ملی دیگر مطمئن نیست. دیگر دل‌مان قرص نیست که حداقل نمی‌بازیم. اتفاقا برعکس؛ دلشوره داریم و اضطراب.
    بعد از بحرین، به عراق هم باختیم. شکست تلخی بود …
    کارمان برای صعود سخت شد.
    #ایران_عراق
    #جام_جهانی