• مهدی فضائلی   Fazaeli_ir@

    1398/08/19 ساعت 19:29

    نیروهای انقلابی هوشیار باشند!
    خروج از #NPT خط انحرافی است. برای کشوری مثل ما که قصد ساخت سلاح هسته‌ای ندارد، خروج از NPT هیچ معنایی ندارد.