• اسامی قربانیان #زلزله میانه در آذربایجان شرقی

  (۱) زهرا عابدی فرزند اصغر متولد ۱۳۸۸
  (۲) ریحانه قربانی فرزند غلامرضا متولد ۱۳۸۵
  (۳) اسرافیل محمدزاده ورنکش فرزند لطفعلی متولد ۱۳۴۹
  (۴) گلی جلیلی فرزند محمد متولد ۱۳۵۱
  (۵) خاتون رضازاده فرزند عباسعلی متولد ۱۳۲۰

  منبع: ایلنا