• اسماعیل یزدان پور   yazdanpour@

    1398/08/17 ساعت 18:37

    نوشتن رادیکال‌ترین شکل خواندن است؛ فقط این بار باید کتابی را خواند که هنوز نوشته نشده. تو باید کلمه‌ها و عبارت‌ها و جمله‌ها را پیدا کنی و کنار هم بگذاری.