• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1398/08/17 ساعت 18:18

  اسامی فوت شدگان زلزله آذربایجان شرقی اعلام شد:

  (۱) زهرا عابدی فرزند اصغر متولد ۱۳۸۸
  (۲) ریحانه قربانی فرزند غلامرضا متولد ۱۳۸۵
  (۳) اسرافیل محمدزاده ورنکش فرزند لطفعلی متولد ۱۳۴۹
  (۴) گلی جلیلی فرزند محمد متولد ۱۳۵۱
  (۵) خاتون رضازاده فرزند عباسعلی متولد ۱۳۲۰