• مشهدی‌ها در بازی امروز شهرخودرو و پارس جنوبی‌جم، استقبال کمتری نسبت به بازی‌های قبل از تیم‌شان داشتند اما بنرهایی آوردند و شعارهایی دادند که به ورزشگاه پر با شعارهای تجزیه‌طلبانه می‌ارزید.
    چو ایران نباشد، تن من مباد …