• جواد نصرتی   joe1983@

    1398/08/17 ساعت 18:40

    دو روز پشت سر هم، روزی سه چهار ساعت بسکتبال بازی کردم. چون زیر حلقه بازی می‌کنم، مدام سرم به بالا بود که ریباند کنم. حالا تمام عضله‌های گردنم گرفته و برای اولین بار در عمرم،‌ زیر گلوم هم دچار اسپاسم شده. زیر گلو هم مگر عضله داره؟