• سید محمود نبویان   nabavyan@

    1398/08/15 ساعت 13:04

    #رشته_توییت
    اصرار بر #دروغگویی، چرا؟!!!

    ۱. بیش از یکسال پیش خبری را #آمدنیوز پخش کرد که #نبویان درمصاحبه باخبرگزاری فارس بیان داشته است که آدمخواری اگر درراه خدا باشدثواب هفتادسال عبادت دارد!

    ۲. به این دروغ بزرگ آمدنیوز همان وقت جواب دادم وگفتم چنین مصاحبه‌ای ازاساس #دروغ است.