• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1398/08/13 ساعت 16:09

    وزارت کار گزارش داده ۷۲٪ مشاغلی که قرار بوده با ۷هزار میلیارد تومان #وام اشتغال روستایی ایجاد شوند، پایدار نبودند./مرکز پژوهشهای مجلس
    پ.ن:راهکار #حمایت از #اشتغال دادن وام است یا بهبود کسب‌وکار؟