• اسم خاله مادرم «ماه‌جهان» بود که البته در محاوره روزمره «ماجان» گفته می‌شد.