• #سردار_سلامی: #آمدنیوز شبکه پیچیده از عملیات روانی ضد ملت ایران بود

    اطلاعات جدید ­درباره این شبکه به آگاهی مردم خواهد رسید

    در صورتی که به اطلاعات و نکات جذاب که برای مردم تازگی داشته باشد، دست پیدا کنیم اخبار آن را منتشر خواهیم کرد