• فلاحت پیشه: ایران در کاهش تعهدات #برجام از لحاظ فنی نخستین برگ‌های خود را رو کرده و برگ‌های متعددی را می‌تواند رو کند و موضع خود را تقویت کند.

    خروج از #NPT که در دستور کار جمهوری اسلامی #ایران نیست و به صلاح کشور هم نیست در چنین شرایطی این موضوع مطرح شود.