• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1398/08/10 ساعت 15:51

    کنفرانس و نمایشگاه بین المللی معدنی IMARC ۲۰۱۹ در ملبورن استرالیا برگزار، شاهد فناوری‌های پیشرفته وهوشمند سازی اکتشاف و استخراج معادن و توجه بیشتر شرکت‌ها به محیط زیست و ایمنی بودم. در سه روز برگزاری کنفرانس فعالین محیط زیست باتظاهرات مداوم شعار علیه دولت و کنفرانس میدادند