• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/08/09 ساعت 22:47

    دلیل #ادغام دو گروه بزرگ خودروسازی افزایش رقابت پذیری انها در بازارهای جهانی عنوان شده است! #رقابت! در فرانسه و ایتالیا کسی دنبال محدود کردن واردات نیست تا برندهای بزرگشان #PSA و #FCA را #حمایت کنند!