• چرا #روح_الله_زم به عراق رفت که دستگیر شود؟

    عباس عبدی @abb_abdi درباره کانال آمدنیوز نوشت:
    اشتباه مدیر #آمدنیوز در آمدن به #عراق فقط محصول سادگی یاحماقت نیست، بلکه ناشی از جبر موقعیتی و ساختاری است که در آن قرارگرفته بود. آمدنیوز در تله‌وتوری گرفتارشد که خودش آنرا پهن کرده بود/۱